WANT TO SEE THEM IN REAL LIFE? TAKE A LOOK AT OUR AMAZING RETAILERS!

1a

Beat the fear of 3 color combinations!!!

1b

Combining two colors can be relatively easy. Most of the times with just one look you see if they work.

But when we want to add a third color… Here is where the trouble start! It will be too similar, or too different, or it blends too much with the others or it doesn’t blend at all, or it forms a good pair with one, but not with the other…

There are some very effective techniques based on the color wheel. I am no less an expert in color theory, if you want to know more do a search by putting, for example, “color theory”. You will see really interesting things!

Some time ago I read something much simpler, and for which it is not necessary to think too many theories.

If you want to combine three colors you need to have:

a light one
a dark one
a shiny one

Just look at this:

Combinar dos colors és relativament senzill. Normalment es veu ràpidament si funcionen o no.

Però quan volem afegir un tercer color… Aquí comencen els problemes! És massa semblant, o massa diferent, o es veu massa, o massa poc, o lliga amb un però amb l’altre no…

Hi ha algunes tècniques molt eficaces que es treballen sobre la base de la roda de colors. Jo no soc ni molt menys experta en teoria del color, si en voleu saber més feu una cerca posant, per exemple, “teoria del color”. Veureu coses realment interessants!

Fa temps vaig llegir una cosa bastant més senzilleta, i per la que no cal pensar massa teories. 

Si vols combinar tres colors has de procurar que n’hi hagi:

un de clar
un de fosc
un de viu

Mira això:

dark

light

shiny

You may like this combination or not, but it simply works! It has been used a lot of times, just open a magazine or a newspaper and I’m sure you’ll find it more than once.

What we did is use the extreme colors: the darkest, the lightest and a very bright one. But what if we don’t want to play with extremes?

Et pot agradar o no aquesta combinació, però simplement funciona! S’ha fet servir un piló de vegades, prova d’obrir una revista o un diari i segur que te la trobes més d’u cop.

El que hem fet és agafar els extrems: el color més fosc, el color més clar, i un color ben viu. Però, i si no volem jugar amb extrems?

dark

light

shiny

Instead of using “dark, “light” and “shiny” as absolutes, now we’ve used them relatively to the others. One color can be shiny in one combo, but the dark in the other, etc.

This “technique” is also useful to make 2 color combos. a light and a dark, a dark and a shiny, a shiny and a light.

And now?

Well, rules are made to be broken, they say. Play, try, reorganize… that’s the real way to find the best combo for your needs!

Oh, and after taking a look at these beautiful combos made with three ONDINES go straight to the online shop!

En comptes de fer servir els termes “fosc”, “clar” i “viu” com a absoluts els hem fet servir en relació els uns amb els altres. El que en una combinació és viu, en una altra pot ser el fosc, etc. 

Aquesta “tècnica” també va bé per a plantejar combinacions de dos colors: un de clar i un de fosc, un de fosc i un de viu, un de viu i un de clar.

I ara què?

Doncs potser et sonarà que les normes estan fetes per ser trencades? Juga, prova, desordena… així trobaràs la combinació que més peça et farà!

Ah, i després de mirar aquestes propostes fabuloses de tres ONDINES vés de pet a la botiga online!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *